เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ เป็นวงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า หรือ วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องคู่  วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย

1. ปี่ใน

2. ระนาดเอก

3. ฆ้องวงใหญ่

4. ตะโพน

5. กลองทัด

6. ฉิ่ง

วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย

1. ปี่ใน

2. ปี่นอก (ปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้) เนื่องจากมีเสียงแข็งกร้าวกว่าปี่ในทำให้เพลงที่บรรเลงขาดความไพเราะ

3. ระนาดเอก

4. ระนาดทุ้ม

5. ฆ้องวงใหญ่

6. ฆ้องวงเล็ก

7. ตะโพน

8. กลองทัด

9. ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง (ขวัญฟ้า ภู่แพ่งสุทธิ์, 2563)

  ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์

เครื่องแต่งกายเพลงหน้าพาทย์