ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

จากการศึกษา ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัด ซึ่งจากข้อสันนิษฐาน มีข้อมูลที่พบปรากฏอยู่ว่า มีการสืบทอดโดยพบหลักฐานจากการฝึกหัดของคณะละครวังสวนกุหลาบ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ศิษย์คณะละครวังสวนกุหลาบเข้ารับราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ (วิทยาลัยนาฏศิลป) ได้นำการรำเพลงเชิดและเพลงเสมอนี้มาปูพื้นฐานในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ระดับชั้นต้นหรือมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงทุกปัจจุบัน (วรินทร์พร ทับเกตุ, 2561: 345)

วิชาการด้านนาฏศิลป์ที่ได้รับถ่ายทอดจากท่านครู เพลงเชิด เสมอ ครูลมุล ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมครูอึ่ง หสิตะเสน
(คุณานุสรณ์ ครบรอบ 100 ปี. 2548: 3)

  ความหมายเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ