เครื่องแต่งกายเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

เครื่องแต่งกายเพลงหน้าพาทย์เชิด – เสมอของละคร การแต่งกายยืนเครื่องตัวพระและตัวนาง

ชุดยืนเครื่องตัวพระ

ชุดยืนเครื่องตัวนาง

  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ

โอกาสที่ใช้แสดงเพลงหน้าพาทย์